Диагностика и ремонт на автоматични
и механични трансмисии

+359 898 474 409   +359 879 474 092

Раздел I: Общи положения
Тези Общи условия уреждат достъпа, правата, задълженията и отговорностите на потребителите в предоставения от Еконт Експрес ООД (наричан за краткост Куриер) персонален онлайн кабинет на клиента – e-Econt.
Потребители на e-Econt могат да бъдат всички физически и юридически лица, които имат потвърдена регистрация за работа в кабинета.
Общите условия се оповестяват публично чрез интернет страницата на Куриера – www.econt.com и при заявка за регистрация за работа в e-Econt.


Раздел II: Условия за ползване на е-Econt
За получаване на достъп до ресурсите на персоналния кабинет e-Econt е необходимо да бъде попълнен формуляр - заявка за регистрация. След успешното изпращане на формата за регистрация на посочения имейл за кореспонденция Потребителят получава валиден 24 часа линк за активиране на акаунта.
Чрез въвеждане на потребителско си име и парола на посочените места в уебсайта www.econt.com и след натискане на виртуалния бутон «Вход» Потребителят получава достъп до е-Econt.
Регистрацията и използването е-Econt са безплатни.


Раздел III: Права и задължения на Куриера и Потребителя
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
Като администратор на лични данни съгласно Удостоверение 1589 / 06.11.2009, издадено от КЗЛД, Куриерът се задължава да опазва предоставените му от Потребителя данни.
Куриерът не носи отговорност за неверни данни, посочени от Потребителя при неговата регистрация, както и при неспазване задълженията и сроковете от страна на Потребителя, посочени в условията за ползване на e-Еcont.
Потребителят има право по всяко време да променя потребителското си име и парола в меню «Моят Профил» в е-Econt.


Раздел IV: Преференции за потребителите на е-Econt
Куриерът се ангажира да приложи 3% отстъпка за всяка подготвена пратка от Потребителя през e-Econt за територията на страната и 1% за международния си сервиз:
10.1 Aко Потребителят, подготвил пратката в е-Econt е платец на куриерската услуга, то отстъпката се приспада автоматично от стойността на дължимата услуга. 
10.2 Ако Потребителят, подготвил пратката в е-Econt не е платец тази отстъпка се натрупва като комисиона. 
За получаване на комисионата си от Куриера, Потребителят е длъжен да генерира опис в е-Econt за всички подготвени пратки, по които не е платец. В този опис не могат да бъдат включени пратки, които са задействани преди повече от 3 календарни месеца (включително текущия), считано от датата на изготвяне на описа. 
След изготвянето на описа Потребителят избира как да получи комисионата си - в нейната левовата равностойност или под формата на бонус точки, които да прехвърли в своята сметка в Еконт Експрес ООД. 
10.3 За изплащането на натрупаните комисиони в тяхната левова равностойност е необходимо да бъде сключен Комисионен договор с Куриера.
Натрупаните по сметката бонус точки могат да бъдат използвани за заплащане на куриерски услуги или по други, обявени на www.econt.com официално от Куриера начини.
Курсът на бонус точката (в български лева) и всяка негова промяна се обявява на www.econt.com


Раздел V: Базови услуги и функционалности на e-Econt
Чрез е-Еcont Куриерът предоставя възможност на Потребителя:
- онлайн информация за всички пратки, заявки, разпореждания по тях; 
- управление на всички куриерски и карго поръчки; 
- заявка за посещение от куриер; 
- подготовка и тракинг на пратки, суми и заявки; 
- контрол на финансовите потоци, в т.ч. наложени платежи, месечна сметка за куриерски услуги, натрупани комисиони ; 
- заявяване и получаване на фактура; 
- онлайн плащания към Куриера; 
- управление на записи в адресна книга с контрагенти и партньори и др.


Раздел VI: Заявяване и получаване на e-Фактура
Потребителят заявява фактура в e-Econt само в случаите когато същата е необходима в срок по-кратък от законоустановените 5 календарни дни. В противен случай се издава автоматична фактура в петдневен период от датата на заплащане на услугата. Автоматичната фактура се съхранява в меню «Фактури и баланси» в e-Econt.
Електронни фактури се завяват от e-Еcont, меню «Сметки и организация» - «Вземи фактура», с поставяне на отметка пред номера на пратката и избиране от падащото меню на опция "Издай фактура". Документът за продажба се генерира веднага и може да бъде намерен в меню "Сметки и организация" - "Фактури и баланси".
В случай, че Потребителят не вижда пратката си във виртуалния кабинет, може да я локализира и привърже в е-Econt от меню «Търси пратка», с попълване на необходимите данни. След като това е извършено, може да се пристъпи към заявяване и издаване на фактура.
При заявяването и получаването на фактури се съблюдават следните ограничения и правила:
- Данните за плащанията по товарителниците се въвеждат в системата на Куриера до края на работния ден, през който е осъществено плащането, респективно тогава се актуализират данните в e-Еcont; 
- Фактурите се издават към платеца, идентифициран в съответната товарителницата; 
- За плащанията от всяка различна дата се издава отделна фактура /освен в случаите когато между Потребителя и Еконт Експрес ООД има подписан Протокол за месечно фактуриране; 
- При заявка за издаване на фактура за повече от една товарителници, платени на една и съща дата, се издава една обща фактура; 
- Заявка за е-Фактура може да се прави не по-късно от 5 /пет/ календарни дни /включително/ от датата на плащането; 
- Чрез натискане на виртуалния бутон за потвърждение получаването на фактурата Потребителят декларира, че е получил оригинална фактура; 
- Фактурите се съхраняват във Виртуалния кабинет 6 месеца; 
- За всяка фактура има подробен опис на включените пратки и услуги; 
- Фактурите се издават съгласно данните, посочени от Потребителя в електронната форма за регистрация за e-Еcont. Ако настъпи промяна /на адрес, на наименование и др./, Потребителят е длъжен да уведоми Куриера за промяната, за да бъдат актуализирани данните.
С регистрацията си в е-Econt Потребителят потвърждава, че е запознат с Общи Условия за регистрация и използване на персоналния кабинет на Клиента e-Econt и е съгласен с тях.