Диагностика и ремонт на автоматични
и механични трансмисии

+359 898 474 409   +359 879 474 092

Общи Условия

Общи условия на Вива Ауто Сервиз ЕООД за извършване на ремонт на автомобил

Настоящите условия са изготвени от Вива Ауто Сервиз ЕООД (наричано за краткост „ВИВА АУТО”) със седалище гр. Бургас, ул Александровска 119, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър по БУЛСТАТ 202146212, рег. по ЗДДС BG 202146212, с МОЛ Валентин Ангелов

 

I. Общи положения

 

1. С настоящите Общи условия (наричани за краткост ОУ) за извършване на ремонт на автомобил се уреждат взаимоотношенията между „ВИВА АУТО” и съответния КЛИЕНТ, възлагащ ремонт на автомобил в сервиза на „ВИВА АУТО”

2. По смисъла на настоящите Общи условия КЛИЕНТ е всяко физическо и/или юридическо лице (или търговец по смисъла на ТЗ), възложило на „ВИВА АУТО” ремонт на автомобил съгласно надлежно подписана Заявка за ремонт на автомобил.

3. По смисъла на настоящите Общи условия „ремонт” е всяка сервизно-ремонтна дейност, при която се влага труд и се извършва диагностика и подмяна на резервни части, детайли, материали и/или консумативи по автомобила.

4. По смисъла на настоящите Общи условия „автомобил” е моторно-превозно средство, собственост на КЛИЕНТА или предоставен му за ползване на друго договорно или правно основание.

5. „ВИВА АУТО” осигурява публичност, достъпност и актуалност на действащите Общи условия за извършване на ремонт на автомобил на своята Интернет страница, находяща се на адрес www.vivaautoservice.com, както и копие от Общите условия в автосервиза.

 

ІІ. Приемане на автомобила. Възлагане на ремонта

 

6. Автомобилът се предава на „ВИВА АУТО” за извършване на възложения, от КЛИЕНТА, ремонт по съответната Заявка, чрез подписана от представители на двете страни ОФЕРТА/ПРОФОРМА за приемане на автомобила и съответния ремонт, като в него задължително се посочват: всички данни на автомобила и състоянието му към момента на предаването.

7. Подписването на Заявка за ремонт от КЛИЕНТА означава, че КЛИЕНТЪТ е запознат и се съгласява напълно с настоящите Общи условия. С цел избягване на противоречия – КЛИЕНТЪТ полага задължително подписа си и под изричен текст в самата заявка, с който удостоверява, че е запознат, приема и се съгласява с настоящите Общи условия.

8. Всяка Заявка, която се подписва най-малко в 2 (два) еднообразни екземпляра между „ВИВА АУТО” и КЛИЕНТА за ремонт на автомобил, представлява договор между страните, който ги обвързва с всички права и задължения по настоящите Общи условия и приложимото българско законодателство. След подписването на Заявка за ремонт, един екземпляр от същата се връчва на КЛИЕНТА.

9. На лицевата страна на всяка Заявка се посочват задължително: датата на възлагане на ремонта, данни за КЛИЕНТА (вкл. за контакт), индивидуализиране на автомобила, конкретните оплаквания, резултатите от диагностиката, ремонтните дейности, прогнозния срок за тяхното извършване и мястото на приемане и предаване на автомобила след извършване на ремонта.

10. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предаде автомобила само с аксесоарите и/или уредите, фиксирани към автомобила. Всички останали предмети, вещи и/или ценности, намиращи се в автомобила, следва да бъдат прибрани от КЛИЕНТА преди предаването на автомобила в сервиза, в противен случай „ВИВА АУТО” не носи отговорност при евентуални претенции, предявени от КЛИЕНТА във връзка с това.

11. КЛИЕНТЪТ се задължава да предаде на „ВИВА АУТО” контактен ключ на автомобила, необходимата техническа документация, съпътстваща автомобила, свидетелство за регистрация на автомобила-част II, застраховка „Гражданска отговорност” и талон за извършен контролен технически преглед във връзка с възложения ремонт, които се отбелязват в Заявката.

 

ІІІ. Извършване на ремонта. Допълнително възложени работи. Необходимост от допълнителни работи

 

12. Необходимите резервни части, детайли, консумативи и материали за изпълнение на възложените ремонтни дейности се доставят от „ВИВА АУТО” за сметка на КЛИЕНТА.

13. При необходимост, по негова преценка и без съгласието на КЛИЕНТА, „ВИВА АУТО” има право да използва подизпълнители при извършването на възложените ремонтни дейности.

14. „ВИВА АУТО” извършва възложения му ремонт в необходимия за това технологичен срок съгласно техническите норми на производителя на автомобила за съответния вид ремонт, при условие че при възлагането на ремонта разполага с всички необходими резервни части.

15. В случай, че към датата на възлагане на ремонта складовете на „ВИВА АУТО” не разполагат с определени резервни части, необходими за извършване на ремонта - прогнозният срок за извършването му се удължава с времето, необходимо за доставка (в т.ч. и за митническо освобождаване) на съответните части.

16. „ВИВА АУТО” има право, през време на ремонта и преди приключването му, да ползва автомобила при пътни изпитания (тестови пътувания) във връзка с възложения ремонт.

17. За периода на извършване на ремонта „ВИВА АУТО” няма задължение да предоставя на КЛИЕНТА заместващ автомобил за временно ползване. КЛИЕНТЪТ няма право да отправя каквито и да било претенции пред „ВИВА АУТО” за възстановяване на разходи по наемане на заместващ автомобил по време на срока на ремонта и във връзка със същия.

18. Ако в процеса на извършване на възложения ремонт „ВИВА АУТО” констатира нужда от извършване на допълнителни ремонтни дейности и/или подмяна на повредени части, които не са били отразени в съответната подписана Заявка, „ВИВА АУТО” следва да уведоми КЛИЕНТА за това и за вида и стойността на допълнителните необходими сервизни дейности. В този случай КЛИЕНТЪТ може да откаже извършването на допълнителните ремонтни дейности на своя отговорност, което удостоверява лично с подписа си в Заявката, но не по-късно от 2 (два) дни от уведомлението. В случай че КЛИЕНТЪТ потвърди съгласието си за извършване на допълнителните ремонтни работи, като потвърждението му се счита за валидно и когато е направено в устна форма (чрез телефон) и е отразено в Заявката – допълнителните работи, отразени в Заявката, се заплащат от КЛИЕНТА по ценовата листа на „ВИВА АУТО”, валидна към момента на извършване на съответните работи.

19. Условията по т.18 се прилагат и в случаите, когато в процеса на извършване на възложения ремонт „ВИВА АУТО” констатира и прецени необходимостта от извършване на допълнителни ремонтни дейности, без които автомобила няма да е технически изправен и годен за пускане в експлоатация. В този случай „ВИВА АУТО” изисква изрично писменото съгласие на КЛИЕНТА, като го уведомява предварително за вида и стойността на тези допълнителни ремонтни дейности и/или подмяната на повредените части. В случай че КЛИЕНТЪТ откаже да даде съгласието си за извършването на необходимите и полезни работи с оглед безопасността и нормалната експлоатация на автомобила, което противоречи на закона, „ВИВА АУТО” ще продължи извършването на тази работа при хипотезата на водене на чужда работа без поръчка (без пълномощие) с произтичащите от това правни последици. 

20. КЛИЕНТЪТ се задължава при отправена покана от страна на „ВИВА АУТО” да се яви във възможно най-кратък срок, не по-дълъг от 2 (два) дни в сервизната му база за съгласуване на допълнително възникналите въпроси по ремонта на автомобила.

 

ІV. Цена. Начин на плащане

 

21. При съгласие от страна на КЛИЕНТА с предложената Оферта за ремонт и подписването  на Заявка към „ВИВА АУТО” за извършване на ремонт, КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на „ВИВА АУТО” авансово част от прогнозната стойност в размер на 50% (петдесет процента) от същата, посочена в съответната Заявка към датата на подписването й. КЛИЕНТЪТ извършва дължимото авансово плащане срещу предварително издадена проформа - фактура, при условията и в срока по т.23. След получаване на плащането и в срок от 3 (три) дни „ВИВА АУТО” издава и представя на КЛИЕНТА фактура (оригинал) за същата сума и на същото основание. Извършването на авансовото плащане е условие за започване на ремонта (респективно за поръчка на необходимите неналични в склада резервни части), като срокът за извършването му започва да тече от датата, следваща датата на авансовото плащане – при налични в склада резервни части, а при хипотезата по т.15 – се удължава с времето, необходимо за доставката на неналични резервни части.

21.1. При неплатена авансово сумата от 50% от прогнозната стойност на обявената Оферта за ремонт, „ВИВА АУТО” не носи отговорност за срокове на изпълнение на ремонтните дейности.

22. „ВИВА АУТО” извършва възложения ремонт ( в т.ч. и допълнително възложените работи съгласно т.18 и т.19) срещу заплащане от КЛИЕНТА, по цени за вложения труд, определени съгласно действащите към момента на ремонта почасови тарифи на „ВИВА АУТО”, и за вложени резервни части и материали (консумативи), определени съгласно цени на дребно на резервните части съгласно ценоразписа на „ВИВА АУТО”, валиден към момента на приключване на ремонтните дейности, респективно към датата на издаване на фактурата.

23. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на „ВИВА АУТО” стойността на ремонта, включваща посочените в т.21 компоненти, срещу издадена от „ВИВА АУТО” фактура и в срока по т.23. Плащането на цялата фактурирана стойност на ремонта, както и на всички суми дължими от КЛИЕНТА към „ВИВА АУТО” от друг сключен между тях договор (споразумение), е задължително условие за получаване на автомобила.

24. КЛИЕНТЪТ извършва дължимите плащания в лева, в брой на касата на „ВИВА АУТО”, или по посочените в издадената от „ВИВА АУТО” фактура банкови сметки в срок до 3 (три) дни от нейното издаване.

25. КЛИЕНТЪТ няма право да оспорва цената (стойността) на ремонта.

26. При забавено плащане в сроковете по т.23 и т.25, КЛИЕНТЪТ дължи на „ВИВА АУТО” неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) върху размера на дължимата сума за всеки просрочен ден до окончателното издължаване на сумата.

27. КЛИЕНТЪТ е длъжен да спазва стриктно условията и сроковете за плащане, като страните се съгласяват, че всички плащания на КЛИЕНТА към „ВИВА АУТО” при условията на подписаната Заявка и настоящите Общи условия са безусловни и не подлежат на прихващане, опрощаване, отсрочване или разсрочване поради каквато и да било причина, освен ако страните не са подписали изрично писмено споразумение за това.

28. КЛИЕНТЪТ се задължава да погасява паричните си задължения към „ВИВА АУТО” в следната последователност: неустойки, лихви за забавено плащане, такса във връзка със съхранението на автомобила и разходи за извършването на ремонтните дейности.

 

V. Приключване на ремонта. Получаване на автомобила.

 

29. „ВИВА АУТО” уведомява КЛИЕНТА за датата и часа на получаване на ремонтирания автомобил, като КЛИЕНТЪТ е длъжен в така определените дата и час да получи автомобила, като преди това изпълни задължението си по т.22.

30. При получаването на автомобила след извършването на възложения ремонт представителите на страните вписват в съответната Заявка своите констатации относно изпълнението на възложените ремонтни дейности, като при липса на забележки от страна на КЛИЕНТА се счита, че извършеният ремонт е приет без възражения от негова страна.

31. В случай, че КЛИЕНТЪТ не изпълни задълженията си по т.29, освен неустойката по т.26 същият дължи на „ВИВА АУТО” обезщетение за престоя на автомобила в сервизната база на „ВИВА АУТО” в размер на 30,00 (тридесет) лева с ДДС за всеки ден престой на автомобила след датата на приключване на ремонта. Визираната по предходното изречение хипотеза се прилага и в случаите при неизпълнение на задължението за авансово плащане. В случаите по предходните изречения „ВИВА АУТО” може да съхрани автомобила до получаването от КЛИЕНТА и по друг подходящ начин, като всички разходи и рискове, свързани с това съхранение, са изцяло за сметка на КЛИЕНТА.

32. Автомобилът се предава задължително само на приносителя на оригиналния екземпляр от подписаната Заявка, връчен на КЛИЕНТА по реда на т.8.

33. При получаването на автомобила КЛИЕНТЪТ получава обратно всички документи и принадлежности, описани по реда на т.11.

 

 

VІ. Гаранции. Условия на гаранционната отговорност за извършения ремонт.

 

34. „ВИВА АУТО” гарантира качеството на извършените ремонтни дейности (вложен труд и вложени материали и части) за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на приемането от КЛИЕНТА на автомобила след извършения ремонт, като в този срок и в случай на повреда, възникнала в резултат на некачествено извършен ремонт и/или на вложени некачествени или неподходящи резервни части, разходите за тяхната подмяна са за сметка на „ВИВА АУТО”. Във всички случаи и извън посочените в предходното изречения задължения „ВИВА АУТО” не носи отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени от КЛИЕНТА вреди.
Предоставената от „ВИВА АУТО” гаранция относно извършения ремонт не е валидна при следните условия:

34.1. експлоатацията на автомобила не е съобразена с изискванията, изрично указани в Гаранционния и сервизен наръчник и в Дневника за сервизно обслужване, Сервизната книжка или Сервизния портфейл на автомобила, и/или с писмените препоръки на „ВИВА АУТО”, направени по повод на извършени предходни ремонти, или в друга връзка;

34.2. на автомобила е извършена модификация или трансформация, различна от оригиналната такава на производителя при неспазване на изискуемите за това технически условия и процедури, или е извършена от неоторизирани за това лица;

34.3. по време на гаранционния срок на автомобила са извършени ремонти в други сервизи, което води до отпадане на гаранционната отговорност на „ВИВА АУТО”;

34.4. на автомобила са извършени ремонти или каквито и да било ремонтни работи в сервизи;

34.5. автомобилът е бил ползван за цели, за които не е специално оборудван и предназначен.

35. Всички сменени повредени части, които са в гаранция или включените в обменната програма на производителя части, стават собственост на „ВИВА АУТО” и същият не дължи връщането им на КЛИЕНТА.

35.1. Във всички останали случаи, извън посочените в т.35, КЛИЕНТЪТ може да получи обратно сменените резервни части, ако предварително е заявил това при подписването на Заявката. В противен случай сменените резервни части не подлежат на връщане.

 

VІІ. Обезпечения

 

36. За обезпечаване на всички вземания на „ВИВА АУТО”, произтичащи от възложен съгласно подписана Заявка и при настоящите Общи условия ремонт на автомобил, КЛИЕНТЪТ учредява залог върху предоставения за ремонт автомобил, като за целта предава същият на „ВИВА АУТО” до окончателното погасяване на паричните си задължения.

37. „ВИВА АУТО” има право да се удовлетвори предпочтително без съдебна намеса от стойността на заложеното имущество относно всички свои вземания, произтичащи от възложения и приключен ремонт.

38. „ВИВА АУТО” има право без допълнително уведомление до КЛИЕНТА да упражни право на задържане върху предадения му автомобил след приключване на ремонта и до пълното удовлетворяване на всички свои вземания от КЛИЕНТА или от друг сключен между тях договор (споразумение) съгласно действащите императивни норми на българското законодателство.

38.1 (нова, в сила от 01.01.2015 г.) „ВИВА АУТО” има право да задържи предадения му от КЛИЕНТА автомобил след приключване на ремонта и до пълното заплащане от страна на КЛИЕНТА на изискуеми и падежирани парични задължения на последния, произтичащи от сключен/и между КЛИЕНТА  и „ВИВА АУТО”, Договор/и и/или Заявка/и. В този случай „ВИВА АУТО” задържа връщането на автомобила на КЛИЕНТА въз основа на искане, подадено до „ВИВА АУТО” от страна на някое от посочените по-горе свързани с него дружества, като КЛИЕНТЪТ няма право да оспорва или предявява претенции във връзка с това спрямо „ВИВА АУТО” и/или спрямо дружеството, към което КЛИЕНТЪТ има непогасени парични задължения. След погасяване на съответните задължения на КЛИЕНТА - свързаното с „ВИВА АУТО” дружество уведомява своевременно съответния сервиз на „ВИВА АУТО”, който от своя страна уведомява незабавно КЛИЕНТА, че автомобилът може да бъде получен в сервиза.

 

VІІІ. Други условия

 

39. Всички уведомления между „ВИВА АУТО” и КЛИЕНТА ще се смятат за надлежни и валидни, ако са изпратени чрез поща, куриер, факс или електронна поща, а в определени случаи съгласно настоящите Общи условия - и по телефон, на адресите и данните за контакт, посочени в съответната Поръчка. Всяка от страните е длъжна да уведоми своевременно (но не по-късно от 3 дни) другата страна за настъпила промяна в така посочените данни за контакт, в противен случай изпратените известия ще се считат получени от страната, до която са адресирани и ще пораждат правните последици, свързани с получаването.

40. (нова, доп. в сила от 27.05.2013 г.) С подписването на Поръчка за ремонт КЛИЕНТЪТ се съгласява и заявява, че по смисъла на ЗЗП (Закон за защита на потребителите) и ЗЕТ (Закон за електронната търговия) дава изричното си предварително съгласие безсрочно (до момента на изричното му писмено оттегляне) да получава от „ВИВА АУТО” непоискани търговски съобщения, свързани със сервизната му дейност.

41. (изм. в сила от 27.05.2013 г.) Споровете между страните по съответната Поръчка и по настоящите Общи условия за ремонт на автомобил, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуването, недействителността, изпълнението или неизпълнението, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването на отделни клаузи или на условията в цялост към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат решавани чрез непосредствени преговори и постигане на споразумение. В противен случай при непостигане на съгласие – всички спорове следва да бъдат отнасяни за разрешаване по съдебен ред пред компетентния съд със седалище в гр.София.

42. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство. Ако някое от условията е недействително – не влече недействителност на останалите условия или на настоящите Общи условия в цялост, като в този случай съответната недействителна клауза се заменя по право от приложимата императивна норма на действащото българско законодателство.

42.1. (нова, в сила от 01.11.2013 г.) Разпоредбите на т.26, 27 и 28 от настоящите Общи условия се прилагат и в случаите на осъществена доставка и продажба на резервни части, заявени и получени от КЛИЕНТА, за които Вива Ауто Сервиз ЕООД е издало фактура.

 

Настоящите Общи условия са утвърдени от Управителя на Вива Ауто Сервиз ЕООД и са в сила, считано от 20.11.2009 г., изм. и доп. в сила от 27.05.2013 г., изм. и доп. в сила от 01.11.2013 г.

 

Условия за доставка